Garantie

Garantievoorwaarden en specificatie 

1. Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 15 dagen na aflevering van de producten, verstrekking van adviezen respectievelijk installatie en oplevering schriftelijk aan Köster Afdichtingssystemen worden gemeld.

2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de producten, verstrekking van de adviezen respectievelijk installatie en oplevering schriftelijk aan Köster Afdichtingssystemen worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheid datum van de producten te vergewissen en zo nodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit omschreven termijnen schriftelijk Köster Afdichtingssystemen te melden.

3. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit garantie artikel is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen en/of installatie niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of materiaal- en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Köster Afdichtingssystemen de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Köster Afdichtingssystemen ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

4. Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

5. Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Köster Afdichtingssystemen in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.

6.Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat Köster Afdichtingssystemen daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Köster Afdichtingssystemen

7. Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor Köster Afdichtingssystemen voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 3 omschreven verplichtingen.

8.Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op of aanmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden. Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel leidt tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.

9. Köster Afdichtingssystemen verzekert dat de producten voldoen aan de door Köster Afdichtingssystemen schriftelijk opgegeven specificaties, mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regels van de bouwkunst en de normale regels van de bouwpraktijk worden gebruikt en opgeslagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens Köster Afdichtingssystemen uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, product veiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.

10. De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door Köster Afdichtingssystemen opgegeven, staat Köster Afdichtingssystemen niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.

10.2 Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij aan normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of verschillen in kleur en/of uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen verschillende afleveringen voordoen.

10.3 Onverminderd het in 10.2 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, kleuren e.d. overeenkomen met door afnemer goedgekeurde monsters en/of proeven.

10.4 Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij Köster Afdichtingssystemen ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht. Köster Afdichtingssystemen verzekert dat de schriftelijke adviezen met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.

10.5 Voor zover Köster Afdichtingssystemen mondeling of telefonisch informatie aan afnemer verstrekt wordt deze informatie naar beste kunnen en weten gegeven, maar iedere aansprakelijkheid voor inhoud, juistheid en volledigheid wordt uitgesloten.